Email : uin@ar-raniry.ac.id | Telpon : +651-7557321

S1 Hukum Pidana Islam


AKREDITASI B

 

Visi Prodi:

Mewujudkan Prodi Hukum Pidana Islam yang berkualitas dengan berorientasi Keislaman dan Keindonesiaan di tahun 2018.

 

Misi Prodi:

1. Menyiapkan proses pembelajaran pada tingkat pendidikan strata (S-1) melalui dukungan tenaga pengajara yang ahli/professional, kurikulum yang integral dan suasana akademik yang baik.

2. Melakukan penelitian dalam bidang ilmu perbandingan mazhab sehingga dapat dikembangkan, disebarluaskan dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

3. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional guna menjelaskan dan memecahkan persoalan hukum, baik ibadah maupun muamalah yang dihadapi masyarakat.

Gelar Sarjana: Sarjana Hukum  (SH.)

 

Kompetensi Dasar:

Akademisi di bidang Ushul Fiqh & Perundangan-Undangan

Peneliti di bidang Ushul Fiqh & Perundangan-Undangan

Hakim Mahkamah Syar’iyah

Pegawai Kementerian Agama


Lembaga Penyerap:

Pemda, Kementerian Agama, Mahkamah Syar’iyah.

 

KETUA PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

Kamaruzzaman, M. Sh. P.hd

 

SEKRETARIS PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

Edi Yuhermansyah, S. Hi. LLM

 

 

 

DOSEN PADA PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

 

No

NAMA

NIP

PANGKAT/

GOL

JABATAN

BIDANG                    STUDI ILMU

PENDIDIKAN

LAHIR

KET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

196303251990031005

Pembina Utama Madya (IV/d)

Guru besar

Ushul Fiqh

S1 Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry

SPU IAIN Ar-Raniry

S2 USM Malaysia

S3 USM Malaysia

1960

Edukatif

2

Dr. Khairuddin, S. Ag. M. Ag

197309141997031001

Pembina Tk. I (IV/b)

Lektor

Kepala

Ushul

Fiqh

S-1 Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry

SPU IAIN Ar-Raniry

S-2 IAIN Ar-Raniry

S-3 IAIN Ar-Raniry

10/09/1973

Edukatif

3

Dra. Rukiah, M. Ali. M. Ag

195307171990032001

Penata Tk.I (III/d)

Lektor

Tarikh

Tasyri’

S-1 Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry

SPU IAIN Ar-Raniry

S-2 IAIN Ar-Raniry

17/07/1953

Edukatif

4

Hasnul Arifin Melayu, MA

197111251997031002

Penata (III/c)

Lektor

Ilmu

Politik Islam

S-1 Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry

S-2 Mc Gill Canada

25/11/1971

Edukatif

5

Syuhada, S. Ag. M. Ag

197510052009121001

Penata MudaTk.I (III/b)

Ass. Ahli

Hukum Islam

S-1 USU Medan

S-2 USU Meda

05/10/1975

Edukatif

6

Kamaruzzaman, M. Sh. P.hd

197809172009121006

Penata MudaTk.I (III/b)

LektorKepala

FiqhSiyasah

S-1 Sunan Kalijaga Yogyakarta

S-2 Univ. Malaya Kuala Lumpur

S-3 La Trobe University Australia

17/09/1978

Edukatif

7

Edi Yuhermansyah, S. Hi. LLM

198401042011011009

Penata MudaTk.I (III/b)

Ass. Ahli

Hukum

Pidana

S-1 Imam Bonjol Padang

S-2 UGM Yogyakarta

01/04/1984

Edukatif

8

Tgk. H. Sulfan wandi, S. Ag. M. Ag

196908051998031001

Penata Muda (III/b)

Ass. Ahli

Tafsir

S-1 Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry

S-2 IAIN Ar-Raniry

05/03/1969

Edukatif

9

Misran, S. Ag. M.Ag

197507072006041004

Penata MudaTk.I (III/b)

Ass. Ahli

FiqhJinayat

S-1 Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry

SPU IAIN Ar-Raniry

S-2 IAIN Ar-Raniry

07/07/1975

Edukatif

10

Muhammad Yusuf, M. Ag

197005152007011038

Penata (III/c)

Lektor

Metodelogi

Studi Islam

S-1 Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry

S-2 IAIN Ar-Raniry

15/05/1970

Edukatif

11

Dr. Irwansyah, M.Ag

197611132014111001

Penata MudaTk.I (III/b)

Ass. Ahli

 

S-1 Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry

S-2 IAIN Ar-Raniry

13/11/1976

Cados