Email : uin@ar-raniry.ac.id | Telpon : +651-7557321

S1 Hukum Ekonomi Syariah


AKREDITASI  A

 

Visi Prodi:

Terwujudnya lulusan yang memiliki keahlian dalam bidang hukum ekonomi syari’ah, baik secara akademik maupun professional dan menjadi pusat pendidikan, pengkajian dan pengembangan ilmu hukum ekonomi syari’ah berbasis kompetensi pada tahun 2018.

 

Misi Prodi:

1. Melakukan penelitian dalam bidang hukum hukum ekonomi syari’ah, sehingga dapat dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu hukum ekonomi syari’ah.

3. Mengembangkan riset di bidang hukum ekonomi syari’ah berbasis kompetensi dan kebutuhan lapangan kerja.

4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengaplikasikan ilmu-ilmu hukum ekonomi syari’ah.

5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan hukum ekonomi syari’ah dalam negeri maupun luar negeri.

 

Gelar Sarjana: Sarjana Hukum (SH.)

 

Kompetensi Dasar:

Akademisi di bidang Ekonomi Syari’ah, Peneliti di bidang Ekonomi Syari’ah, Konsultan Ekonomi Syari’ah, Praktisi Ekonomi & Bisnis Syari’ah, Hakim Mahkamah Syar’iyah

Lembaga Penyerap:

Asuransi Syari’ah, Perbankan Syari’ah, Pemda, Mahkamah Syar’iyah, Kementerian Agama, & Lembaga Keuangan lainnya.

KETUA PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Dr. Bismi Khalidin, S. Ag. M.Si

 

SEKRETARIS PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Edi Darmawijaya. MA

 

 DOSEN PADA PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

 

No

NAMA

NIP

PANGKAT/

GOL

JABATAN

BIDANG                    STUDI ILMU

PENDIDIKAN

LAHIR

KET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA

195605131981031005

Pembina

Utama (IV/e)

Guru

Besar

Tafsir

S1 Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry

SPU IAIN Ar-Raniry

S2 UIN Syarif Hidayatullah

S3 UIN Syarif Hidayatullah

 

13/05/1956

Edukatif

2

Dr. Muhammad Maulana,

 S. Ag, M.Ag

197204261997031002

Pembina Tk. I (IV/b)

Lektor

Kepala

Fiqh

Mu'amalah

S-1 Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry

S-2 IAIN Ar-Raniry

S-3 IAIN Ar-Raniry

20/04/1972

Edukatif

3

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

196607031993031003

Pembina Tk. I (IV/b)

Lektor

Kepala

Tarikh

Tasyri'/ Fiqh

S-1 Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry

SPU IAIN Ar-Raniry

S-2 IIUM Malaysia

S-3 UIN Jakarta

03/07/1966

Edukatif

4

Dr. Armiadi, S. Ag., MA

19711121993031003

Penata Tk. I (IV/a)

Lektor

Fiqh

Mu'amalah

S-1 Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry

S-2 Univ. Malaysia

S-3 Univ. Malaysia

01/09/1972

Edukatif

5

Dr. Bismi Khalidin, S. Ag. M.Si

197209021997031001

Penata Tk. I (III/d)

Lektor

Ekonomi Islam

S-1 Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry

S-2 Fak. Ekonomi Unsyiah

S-3 Pascasarjana Ekonomi Unsyiah

02/09/1972

Edukatif

6

Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc. MA

197802192003121004

Penata

(III/d)

Lektor

Fiqh

Mu'amalah

S-1 Univ. Madinah

S-2 IIUM Malaysia

S-3 Malaysia

19/02/1978

Edukatif

7

Husni Mubarak, Lc. MA

198204062006041003

Penata (III/c)

Lektor

Fiqh

Kontemporer

S-1 Al-Azhar Mesir

S-2 Univ. Omdurman Sudan

06/011982

Edukatif

8

Safira Mustaqilla, S. Ag. MA

197110112007012027

Penata Muda Tk. I (III/b)

Ass. Ahli

Metode

Studi Islam

S1 Fak. Tarbiyah IAIN Ar-Raniry

S-2 IAIN Ar-Raniry

01/11/1975

Edukatif

9

Saifuddin, S. Ag. M. Ag

197102022001121002

Penata (III/c)

Lektor

Fiqh

S-1 Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry

S-2 Sunan Kalijaga Yogyakarta

02/03/1971

Edukatif

10

Bukhari Ali, S. Ag. MA

197706052006041003

Penata Muda Tk. I (III/b)

Ass. Ahli

Fiqh

Siyasah

S-1 Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry

S-2 UIN Ar-Raniry

05/06/1977

Edukatif

11

Chairul Fahmi, MA

198106012009121007

Penata Muda Tk. I (III/b)

Ass. Ahli

Hukum

Bisnis

S-1 Fak. Syariah IAIN Ar-Raniry

S-2 Univ. Of Ports mounth Inggris

01/06/1981

Edukatif

12

Faisal, S.Th. MA

198207132007101002

Penata Muda Tk. I (III/b)

Ass. Ahli

Ulumul

Hadits

S-1 Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry

S-2 IAIN Ar-Raniry

13/07/1982

Edukatif

13

 

M. Iqbal, SE, M. Si

197005122201411001

 

PenataMuda Tk. I (III/b)

Ass. Ahli

 

Manajemen

Syariah

 

S-2 Fak. Ekonomi Unsyiah

 

12/05/1970

 

Cados

 

 

Mamfaluthy

 

 

 

Ilmu Hukum

S 1 Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry

S2  UGM Jogyakarta

1988

Dosen Tetap Non PNS